Školení pro práce ve výškách
 


Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 262/2006 Sb. /zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů ; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Osnovy jednotlivých školení speciálně přizpůsobíme pro Vaše profesní zaměření - školíme policii, geodety, telekomunikační firmy, montéry výškových konstrukcí, pracovníky údržby panelových domů, opraváře a servisní pracovníky vysokých strojů a jeřábů, obsluhy a údržby sil, tanků v potravinářských provozech, pracovní skalní čety, lešenáře, klempíře, pokrývače, hromosvodáře, tesaře atd./. Praktickou část školení přizpůsobíme Vámi vykonávané činnosti ve Vašich pracovních prostorech nebo vybereme místa podobného charakteru. Abychom si byli skutečně jisti, že držitel oprávnění od naší firmy bude patřit mezi špičkové specialisty ve svém oboru, schopné úspěšně vyřešit každou situaci, je standardní metodika školení doplněna o individuální přístup ke každému frekventantu kurzu s přihlédnutím na jeho schopnosti, zručnost a psychickou připravenost. Školení je prováděno v rámci servisních služeb firmy Rock Empire a Lock It s cílem poskytnout frekventantům aktuální informace o novinkách týkajících se výrobků určených pro výškové práce, technologických postupů výroby a prováděných pevnostních zkouškách. Účastníci kurzů mají možnost vznést své náměty na možné vylepšení OOPP či přizpůsobení s ohledem na své praktické zkušenosti a profesní zaměření.

Nabízíme Vám následující druhy školení :


Základní školení „A“ pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci( dále jen BOZP ) dle zákona č. 262/2006 Sb./zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů ; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.
Nařízení vlády 362/2005Sb. ze dne 17.srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27.června 2001 , kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci .

Délka trvání školení - 3 dny ( 24 hodin ) - Vhodné pro pracovníky či začínající horolezce, kteří nemají žádné zkušenosti s lezeckou technikou

Cena kurzu : 3.000,- Kč / 3.570,- Kč s DPH 19% / osoba


Základní školení „B“ pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci( dále jen BOZP ) dle zákona č. 262/2006 Sb./zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů ; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.
Nařízení vlády 362/2005Sb. ze dne 17.srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27.června 2001 , kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci .

Délka trvání školení - 2 dny ( 16 hodin ) - Vhodné pro pracovníky či lezce, kteří získali již základní zkušenosti s lezeckou technikou, členové oddílů ČHS, speleologických oddílů, nebo pro pracovníky, kteří již vstupní školení absolvovali, ale již mají prošlou platnost průkazů.

Cena kurzu: 2100,- Kč / 2499,- Kč s DPH 19% / osoba


Opakovací školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci( dále jen BOZP ) dle zákona č. 262/2006 Sb./zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP) ve znění pozdějších předpisů ; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.
Nařízení vlády 362/2005Sb. ze dne 17.srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27.června 2001 , kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci .

Délka školení 1 den ( 8 hodin ) - pro pracovníky, kteří mají platný průkaz a chtějí prodloužit jeho platnost, či pro lezce, kteří si chtějí zdokonalit praktické návyky při používání lezecké techniky a zopakovat teoretické vědomosti.

Cena kurzu : 700,- Kč / 833,- Kč s DPH 19% / osoba

Místo školení : Ústí nad Labem, Tisá

Termíny školení : každý z nabízených kurzů je vypsán minimálně 1x za měsíc. Aktuální termíny najdete na www.skoleni.nakovarne.com
Pro ucelené skupiny od 4 osob provedeme všechny typy školení i mimo vypsané termíny. 
Termín těchto školení bude stanoven po vzájemné dohodě v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 týdnů po učinění objednávky.Pro ucelené skupiny od 6ti osob a více Vám školení po dohodě provedeme v místě dle Vašeho požadavku.Teoretickou a praktickou částí školení Vás provede zkušený instruktor horolezecké techniky s praxí od roku 1992, člen profesního sdružení instruktorů horolezecké techniky /PSIHT Praha/ a aktivní sportovní lezec Radek Vopat. V termínech kurzů s větším počtem frekventantů spolupracujeme s instruktory firmy Extreme Experience a lékaři s praxí u záchranné služby.
Cena kurzů zahrnuje :
učební materiály
zapůjčení cvičné výstroje odpovídající příslušným předpisům a ČSN–EN
vystavení „ Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou “ ve smyslu    NV 362/2005 Sb. (po úspěšném absolvování praktických i teoretických testů, možnost bezplatného opakování zkoušky)
Možnost ubytování :
penzion Na Kovárně Tisá www.nakovarne.com

Revize OOPP /osobních ochranných prostředků proti pádu/

Autorizované periodické prohlídky OOPP proti pádu poskytujeme na výrobky těchto výrobců : ROCK EMPIRE, SINGING ROCK, KONG a LANEX.

Legislativa týkající se prohlídek OOPP:
Požadavky na provádění revizí upravují jednotliví výrobci v návodech na použití prostředku OOPP – všechny prostředky se musí používat v souladu s návodem. Revizní činnost je vyžadována normami ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN–EN 365. Platné revizní zkoušky používaných prostředků OOPP společně s platným osvědčením o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí OOPP proti pádu z výšky jsou základními dokumenty požadované kontrolory příslušných úřadů, odběrateli stavebních děl, případně jsou požadovány jako součást nabídek stavebních prací a konkurzů, obecně jsou pak znakem profesionality a zodpovědnosti firmy.

Oprávnění k provádění revizí OOPP :

Revize prostředků OOPP pro práce ve výškách smí provádět odborně způsobilá osoba, proškolená na základě vnitřních předpisů jednotlivých výrobců, případně dovozců, a které bylo vydáno „Oprávnění k provádění odborných periodických prohlídek prostředků osobního zajištění“ dle ČSN–EN 365, odst. 2.1. písmeno m.

Místo revize :
zkušební prostory firmy Rock Empire, Nádražní 712, 40722 Benešov nad Poučnicí

Způsob předání OOPP:
poštou, zásilkovou službou nebo osobně na adresu : Radek Vopat, Tisá 302, 40336 Tisá
během školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou /po předchozí dohodě s instruktorem/

Lhůty dodání :
dodací lhůta, dle množství prostředků, obvykle do 3 pracovních dnů
(doba trvání revize 1 kusu výstroje včetně vypracování protokolu : 0,5 - 1 hodina).

Požadavky na OOPP určené k revizi :
přiložený evidenční list vystavený výrobcem, včetně kontrolních záznamů
prostředky OOPP jsou označeny a schváleny dle příslušných EN
předání prostředků v čistém stavu
U některých druhů poškození OOPP lze provést opravu /např. oprava poškozených švů na úvazcích a spojovacích prostředcích/. O možnosti opravy rozhodne revizní technik. Oprava bude provedena ve výrobním závodě Rock Empire s.r.o Cena za opravu bude stanovena předem.
Pokud prostředky OOPP vykazují některý z výše uvedených nedostatků, nemůže revizní technik vystavit kladný revizní protokol. Každý jednotlivý kus OPP obdrží vlastní revizní protokol.

Platnost revize:
Všechny revize s kladným revizním protokolem mají platnost 12 měsíců.
Během této doby má majitel /uživatel/ garantováno, že pokud bude s prostředkem OOPP nakládal v souladu s jeho návodem na použití, bude mít prostředek všechny vlastnosti, které výrobce garantuje. V případě mimořádné události /například pád s nepříznivým pádovým faktorem, zatížení prostředků přes ostrou hranu/ nebo při porušení návodu na použití je nezbytné předat prostředek OOPP k revizi i před vypršením termínu platnosti.
V opačném případě výrobce ani revizní technik neručí za případné selhání prostředku OOPP a s tím spojené vzniklé škody.

Ceník :
Jednotný ceník pro revize na OOPP uvedených výrobců najdete na www.skoleni.nakovarne.com

Nabízené slevy :
sleva 50% pro osobu s platným osvědčením o odborné způsobilosti vystaveným naším instruktorem
sleva 50% na prostředky OOPP zakoupené u instruktora
/slevy je možné sčítat, při splnění obou podmínek je možné získat slevu 100% !/Cena za opravu prostředku OOPP bude stanovena dohodou předem /poštovné a balné hradí majitel OOPP/ Ceny se vztahují i na kontrolované prostředky, kterým nebyla prodloužena platnost použití.

Prodej  OOPP /osobních ochranných prostředků proti pádu/
Nabízíme bezplatné konzultace pro optimalizaci výběru vhodného vybavení OOPP s ohledem na Vaši pracovní specializaci. Neváhejte se na nás obrátit !
Kompletní sortiment vybavení /úvazky, karabiny, slaňovací prostředky, lana atd./pro práci ve výškách, včetně ilustračních fotografií a popisů najdete na www.skoleni.nakovarne.com .

SLEVY :
3% pro výškové pracovníky podnikající na základě živnostenského listu
5% při jednorázovém nákupu nad 10 000,-
10% při jednorázovém nákupu nad 50 000,-
Slevy při předložení platného osvědčení pro práce ve výškách, vystaveném instruktorem ALP-067 :
5% základní sleva
10% při jednorázovém nákupu nad 10 000,-Kč
15% při jednorázovém nákupu nad 50.000,-Kč

Speciální cenový program pro útvary HZS, POLICIE a ARMÁDY ČR.

Slevy poskytujeme jen pro platby v hotovosti a nesčítají se.
Každý kupující dále získává 50% slevu na autorizované periodické revize zakoupených výrobků. /Revizní činnost je vyžadována normami ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN–EN 365
 
Podrobné informace, termíny kurzů, ceníky atd. najdete na webových stránkách instruktora : www.skoleni.nakovarne.com

 

  Radek Vopat
instruktor horlolezecké techniky ALP-067
Tisá 302 , 40336, Tisá
IČO : 11427701 DIČ : CZ6804020278
tel.+420 603 827898
skoleni@nakovarne.com , www.skoleni.nakovarne.com